محورهای همایش

v    محورهای همایش:

 1- راهکارهای بهبود وضعیت ایران در نماگر تجارت فرامرزی بانک جهانی

 2- راهکارهای بهبود وضعیت ایران در نماگر حمایت از سرمایه گذاران خرد بانک جهانی

3- راهکارهای بهبود وضعیت ایران در نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون بانک جهانی

4- راهکارهای بهبود وضعیت ایران در نماگر شروع کسب‏ وکار بانک جهانی

5- راهکارهای بهبود وضعیت ایران در نماگر اخذ اعتبارات بانک جهانی