محورهای همایش

v    محورهای همایش:

ü      محور یکم: بهبود محیط کسب‏ وکار و راهکارهای ثبات‌بخشی به اقتصاد ایران

v     دیپلماسی اقتصادی و ثبات اقتصادی

v     سیاست ارزی و ثبات اقتصادی

v     نقدینگی، کنترل تورم و ثبات اقتصادی

v     نرخ سود بانکی و ثبات اقتصادی

v     ساختار مالی دولت و ثبات اقتصادی

ü      محور دوم: بهبود محیط کسب‏ وکار و ارتقای رتبه ایران در شاخص انجام کسب ‏وکار بانک جهانی

v     راهکارهای بهبود نماگر پرداخت مالیات در ایران

v     راهکارهای بهبود نماگر اجرای قراردادها در ایران

v     راهکارهای بهبود نماگر ثبت اموال در ایران

v     راهکارهای بهبود نماگر انشعاب برق در ایران

v     راهکارهای بهبود نماگر مجوز ساخت‏ وساز در ایران