محیط کسب و کار و راهکارهای ارتقای آن در راستای نیل به توسعه پایدار

نویسنده: دکتر داود بهبودی

سال همایش: سال اول

سایز مقاله: 1/67

فایل مقاله