سرمايه گذاري مخاطره پذير، روش مناسب تأمين مالی

نویسنده: دکترحمیدرضا نصیری زاده

سال همایش: سال اول

سایز مقاله: 0/633

فایل مقاله