روشهای مناسب تأمین مالی برای توسعه سرمایه گذاری شهری

نویسنده: دکتر ناصر شاهنوشی

سال همایش: سال اول

سایز مقاله: 1/92

فایل مقاله