بررسی اثر نا اطمینانی نرخ ارز بر سرمایه گذاری ثابت و سرمایه گذاری در انبار

نویسنده: دکتر کریم اسلاملوییان

سال همایش: سال اول

سایز مقاله: 2/74

فایل مقاله