سنجش تأثیر محیط کسب و کار بر رشد اقتصادی در ایران و سایر کشور های منتخب با تأکید بر شاخص رقابت پذیری

نویسنده: صادق بافنده ایماندوست،علی مفیدی

سال همایش: سال ششم

سایز مقاله: 569

فایل مقاله