راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی با تاکید بر نماگر شروع کسب و کار

نویسنده: سمیرا دلاوراصفهان ، مینا قزوینی زاده

سال همایش: سال ششم

سایز مقاله: 372

فایل مقاله