راهکارهای بهبود وضعیت ایران در نماگر اخذ اعتبارات بانک جهانی (با هدف تأمین مالی و راه‌اندازی واحدهای کسب و کار)

نویسنده: سید جمال هاشمی کیا

سال همایش: سال ششم

سایز مقاله: 302

فایل مقاله