بررسی موانع کسب و کار نظام بانکی ایران و ارائه راهکارهایی در جهت بهبود محیط کسب و کار

نویسنده: پریا قاسمی

سال همایش: سال ششم

سایز مقاله: 225

فایل مقاله