شناسایی موانع بهبود محیط کسب و کار ایران

نویسنده: فروغ رودگرنژاد - کریم کیاکجوری* - مسعود عبدالملکی - طاهره ایزدی

سال همایش: سال ششم

سایز مقاله: 333

فایل مقاله