اخبار همایش

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری خراسان رضوی گفت: ۱۳ درصد از فعالیت های اقتصادی استان مربوط به بخش کشاورزی است و نزدیک به ۷.۶ درصد از فعالیت های کشاورزی کشور را در خراسان رضوی داریم. به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد رضا جمشیدی در نخستین همایش ملی توسعه پایدار اظهار کرد: محیط کسب و کار متاثر از عوامل ساختاری و محیطی زیادی است، بهبود فضای کسب و کار با ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران سبب رشداقتصادی کشور می‌شود .وی افزود: در صورت افز …

اخبار همایش

عنوان برای صفحه آرشیو: اخبار همایش

اخبار کسب و کار

عنوان برای صفحه آرشیو: اخبار کسب و کار