سخنرانان

دکتر محمود سریع القلم
سمت: عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران
جناب آقای دکتر فرشاد مومنی
سمت: عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران
دکتر پویا جبل عاملی
سمت: عضو بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
دکتر طهماسب مظاهری
سمت: رئیس کل اسبق بانک مرکزی ایران
دکتر حسین عبده تبریزی
سمت: دبیرکل اسبق بورس اوراق بهادار تهران
دکتر حسین راغفر
سمت: عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا تهران
دکتر محمدرضا پورابراهیمی
سمت: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
دکتر حسن طایی
سمت: عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران
نعمت اله حاجعلی
سمت: مدیرکل اداره امور تصفیه ورشکستگی کل کشور
حسین میرشجاعیان
سمت: معاون اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی
رضا حمید
سمت: رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
جواد باقری
سمت: رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
امیر سیاح
سمت: مدیر دفتر بهبود محیط کسب و کار مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
محمدحسین روشنک
سمت: رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
پدرام سلطانی
سمت: نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
غلامحسن شافعی
سمت: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران